ଧର୍‌ତୀ ରାନୀ – ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର

Views: 41
2 0
Read Time:3 Minute, 57 Second

ଧର୍‌ତୀ ରାନୀର୍ ପ୍ରେମ୍ କଥାନୀ

ଲାଗ୍‌ସି ବଢେ ସୁରୁତ୍

ଅବ୍‌ଗା ପ୍ରେମ୍ ମିଛ୍ ନାଇଁ ସେଥି

ପୁରାପୁରି ଆଏ ଅମ୍‌ରୁତ୍ ।।

ଆକାଶ୍ ରଜାକେ ହୁରୁଦ୍ ଦେଇ

ଭଲ୍‌ ପାଏସି ଧର୍‌ତୀ

ଯୁଗ୍ ଯୁଗ୍ କେ ଝଁକି ମାରୁଛେ

ତାକର୍ ସେ ସତ୍ ପିର୍‌ତି ।।

ପହିଲ୍ ଫଗୁନର୍ ପହିଲ୍ ଧୁକା

ଧର୍‌ତୀ କେ ଯେନ୍ତା ଛିଁଲା

ନିଲିଆ ଆକାଶର୍ ପିର୍‌ତି ଫାସେ

ଧର୍‌ତୀ ତ ଫସିଗଲା ।।

ସଖାଲ୍ ପାଏଲେ ଧର୍‌ତୀ ଉପୁରେ

ପଡ୍‌ଲେ ସୁରୁଜ୍ କିରନ୍

ଆକାଶ୍ ରଜା ଦେଖି ଧର୍‌ତୀକେ

ଛନ୍ ଛନାସି ତାର୍ ମନ୍ ।।

ଜନକ୍ ଉଁକିଆ ରାଏତ୍ ସାରା ଦୁହେ

ଖେଲୁ ଥିସନ୍ ଲୁକ୍‌ଲୁକାନି

ଜାନି ଜାନି କରି ଆକାଶ୍ ରଜାକେ

ଛିଆଁ ଦେସି ଧର୍‌ତୀ ରାନୀ ।।

ଉଁଆସ୍ ରାତିର୍ କିଟ୍‌କିଟା ଅନ୍ଧାରେ

ତରାର୍ ଉଁକିଆ ଝିଲ୍‌ମିଲ୍

କଳା ଚାଦରର୍ ଅନ୍ଧାର୍ ଭିତ୍‌ରୁ

ହଁସୁ ଥିସନ୍ ଦୁହେ ଖିଲ୍‌ଖିଲ୍ ।।

ଗାଲିଝଗର୍ ହେଲେ ସେ ଦୁହିଝନ୍

ଧର୍‌ତୀରେ ରୁକି ଦେସି ଖରା

ଶାଁଆତ୍ ହେଇ ରଜା ରୁକ୍‌ସି ପାଏନ୍

ଦେଖି ଧର୍‌ତୀର୍ ଗୁଲ୍‌ଗୁଲା ।।

ପିର୍‌ତି ଫୁଲେ ଆକାଶ୍ ରଜା ସେ

ଧର୍‌ତୀ କେ କୁତ୍‌କୁତେଇ

ଜାଡ୍ କାକ୍‌ରେ ସୁଆଁଲି ଦେଲେ

ଧର୍‌ତୀ ଯାଏସି ଶିତେଇ ।।

ରଜା ରାନୀ ତାକର୍ ପୁଓ ପର୍‌ଜା

ପାଲୁଛନ୍ ଉସତ୍ ମନେ

ଦୋଷ୍‌ଗୁନା କରୁଛ ବଲିକରି ଭି

କେଭେ ନାଇଁ କହନ୍ ଦିନେ ।।

ଧର୍‌ତୀ ଆକାଶର୍ ପ୍ରେମ୍ କଥାନି

ଯେନ୍ତା କହୁଛେ ଇ କବିତା

ଏନ୍ତା ଅବ୍‌ଗା ପ୍ରେମ୍ ଇ ମୁନୁଷ୍ କଲେ

କେତ୍‌ନି ଟେ ବନେ ହେତା ।।

ମୁନୁଷ୍ ଭିତ୍‌ରେ ଢୁକି ଯେଇଛେ

ଅନ୍‌ମୁନୁଷିଆ ସ‌ଏତାନ୍

ଦିହିଁର୍ ସୁଖ୍ ଭୁଗ୍ ସର୍‌ଲେ ମୁନୁଷ୍

ହେଇ ଯ‌ଉଛେ ବ‌ଏମାନ୍ ।।

 

ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଅଦାବର

ବୀରମହାରାଜପୁର,ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

Share this :
Next Post

Game of pretend! - Dr.Prasana Kumar Dalai

GAME OF PRETEND! I should make a start! To put her out of my heart. To lose her from my mind some how. That memories haunts me now. This broken heart of mine. Can’t relief my aching mind. To help me pass the lonely day. For now it’s the only […]

Subscribe US Now